Umowa

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe warunki najmu. Złożenie zamówienia w naszej firmie jest jednoznaczne z ich akceptacją.

Pobierz poniższą umowę w pliku PDF do druku: pdf

Pobierz Protokół przekazania pojazdu wraz z wyposażeniem pdf


Legion Paweł Rachoń
ul. Ogarna 85/86
80-826 Gdańsk
NIP: 583-104-25-41

Tel: 503 074 336
www.kamperylegion.pl
kontakt@kamperylegion.pl

Umowa Najmu
samochodu kempingowego

wraz z Załącznikiem i Protokołem

 1. Umowa zostaje zawarta w dniu pomiędzy Firmą Legion Paweł Rachoń (zwaną dalej Firmą Legion) a osobą , legitymującą się dowodem osobistym nr wydanym przez oraz prawem jazdy nr (zwaną dalej Najemcą).
 2. Firma Legion wynajmuje samochód kempingowy typu RT AutoRoller 298 Alkowa, wraz z kompletnym wyposażeniem dodatkowym i fabrycznym, o nr rejestracyjnych , przeznaczony dla 6 osób, w terminie od godz. 18:00 do godz. 10:00.
 3. Firma Legion w chwili podpisania umowy poświadcza otrzymanie opłaty rezerwacyjnej w kwocie , opłaty zasadniczej w kwocie oraz kaucji w kwocie . Wszystkie należności proszę wpłacić na konto mBank S.A. nr: 37 1140 2017 0000 4802 1290 0205 lub opłacić gotówką z zachowaniem terminów płatności.
 4. Najemca oraz kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. W przypadku wynajmu samochodu przez firmę, Najemca musi mieć prawo do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wynajmu, wyrządzone Firmie Legion zarówno przez siebie, jak i przez wszystkich uczestników podróży, w tym również kierowcy oraz wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania umowy, za swoją wiedzą, udostępnił przedmiot najmu, niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje działanie, czy zaniechanie.
 6. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą Firmy Legion i jest określana w rezerwacji mailowej. Opłata jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach:
  • I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości około 30% całkowitej opłaty, jednak nie mniej, niż 1000,00 zł brutto – przekazywana w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
  • II transza – opłata zasadnicza, stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty, przekazywana nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz Firmy Legion, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
 7. 7. Bezpośrednio przed wynajmem pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 5000,00 zł jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzeń wewnętrznych, uszkodzeń parkingowych zanieczyszczenia pojazdu, zwrotu pojazdu poza uzgodnionymi godzinami, niewłaściwego użytkowania pojazdu, niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą i innych zdarzeń. Kaucja zostaje zwrócona w ciągu 7 dni od zakończenia wynajmu, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Firma Legion zastrzega sobie prawo do rozliczenia pozostałej części kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. Firma Legion zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia na żądanie Najemcy dokumentacji stanowiącej jej podstawę. Kaucja zostanie pomniejszona o przedstawioną wycenę. Kaucja przepada także w całości w przypadku kradzieży pojazdu lub jego szkody powyżej 30 tys. zł lub szkody całkowitej.
 8. 8. Samochody kempingowe są ubezpieczone w zakresie OC i AC. Do Umowy Wynajmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU), szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. W przypadku ich nieprzestrzegania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy, w wyniku nieprzestrzegania OWU, ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie. Ubezpieczeniem OC / AC są objęte szkody komunikacyjne (zdarzenia powstałe w wyniku ruchu drogowego) oraz kradzieżowe. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC, udział własny Najemcy wynosi 5000,00 zł, tj. do wysokości wpłaconej kaucji bez względu na to czy samochód kempingowy odniósł uszkodzenia, czy tylko spowodował kolizję lub wypadek. W przypadku niepoinformowania Firmy Legion o udostępnieniu polisy OC poszkodowanemu i odbioru kaucji, traktowane to będzie jako wyłudzenie. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia AC, udział własny Najemcy/kierowcy wynosi 5000,00 zł. Firma Legion zastrzega sobie prawo do samodzielnej likwidacji szkody powstałej z winy Najemcy/kierowcy w dowolnej kwocie, z czego 5000,00 zł stanowi wkład własny Najemcy/kierowcy i nieskorzystania z ubezpieczenia AC. Firma Legion zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia na żądanie Najemcy dokumentacji stanowiącej jej podstawę. W przypadku całkowitego zniszczenia bądź kradzieży samochodu z winy Najemcy i / lub kierowcy, Firma Legion nie wyklucza roszczeń o dalsze odszkodowanie, o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. W przypadku kolizji lub wypadku komunikacyjnego z winy osób trzecich udział własny Najemcy wynosi 5000,00 zł, tj. do wysokości wpłaconej kaucji. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów niezbędny do uzyskania odszkodowania, a kwota 5000,00 zł zostanie zwrócona Najemcy po uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia osoby trzeciej - sprawcy. Za wszelkie uszkodzenia komunikacyjne poniżej kwoty 5000,00 zł odpowiada Najemca/kierowca.
 9. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę, całkowicie przepadają na rzecz Firmy Legion, wszystkie wpłacone z tego tytułu opłaty (opłata rezerwacyjna oraz opłata zasadnicza) – niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Firmę Legion, zobowiązuje się ona do zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Firmy Legion.
 10. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu są określone w Rezerwacji mailowej oraz Umowie Wynajmu. Zwrot samochodu kempingowego po dniu określonym w podpisanej umowie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty 1000,00 zł netto za każdy dzień. Przekazanie i zdanie samochodu następuje w miejscu wskazanym przez Firmę Legion. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Firmy Legion, zobowiązuje się ona do zwrotu różnicy wynikającej z liczby dni opóźnienia w przekazaniu samochodu. Odbiór, jak i zdanie samochodu, musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania samochodu.
 11. Przed przekazaniem samochodu Najemca ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania samochodu oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego.
 12. W przypadku zwrotu samochodu przed terminem określonym Umową Wynajmu, Firma Legion nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za wynajem.
 13. Wszystkie samochody są serwisowane w ASO. Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu, tak, aby zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie samochodu.
 14. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Firmę Legion, jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub Firmy Legion. Dalsze postępowanie jest uzależnione od charakteru awarii lub wypadku. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Firmy Legion o awarii lub wypadku, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki. Gdy skutki awarii lub wypadku nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogarszającym stanu technicznego pojazdu. W tym celu pojazd powinien po zgłoszeniu awarii zostać skierowany do ASO. Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem zostaną zwrócone Najemcy w przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy, a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania samochodu, Firma Legion zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody Firmy Legion są bezwzględnie zabronione. W przypadku, gdy awaria lub wypadek powstały z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy, lub osób upoważnionych przez niego, miały dostęp do samochodu, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Firma Legion ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości. W sytuacji, gdy w wyniku awarii, wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży w krótkiej perspektywie czasu nie jest możliwe Najemca ma prawo skorzystać z usługi Assistance. Firma Legion nie jest odpowiedzialna za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.
 15. Zabronione jest przekraczanie prędkości 120 km/h, wykorzystywanie samochodu do celów innych, niż rekreacyjno-turystyczne. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw Unii Europejskiej, objętych ubezpieczeniem OC i AC, a także Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz krajach Bałkańskich. W szczególności zabroniony jest wjazd na teren: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Turcji oraz Ukrainy. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
 16. W przypadku konieczności pozostawienia samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.
 17. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt. Firma Legion zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku złamania tych zakazów na koszt Najemcy.
 18. Samochód jest wyposażony w 11 kg pełną butlę gazową. W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodną ze standardem stosowanym w Polsce bądź napełnienie posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia butli nie są refundowane przez Firmę Legion.
 19. Pojazd posiada wyposażenie zgodne z polskimi przepisami. Doposażenie pojazdu w elementy wymagane przez kraje, na terenie których pojazd będzie się poruszał, leży wyłącznie po stronie Najemcy (m.in. apteczki, kamizelki odblaskowe, łańcuchy śniegowe).
 20. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Najemcy do obsługi przedmiotowego wynajmu, jednocześnie Firma Legion zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych instytucjom trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. Zobowiązanie o nieprzekazywaniu danych osobowych instytucjom trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, popełnił wykroczenie, zataił informacje o uszkodzeniach samochodu przez siebie spowodowanych, wykorzystywał samochód do celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił samochodu w terminie 24 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Najmu.
 21. Wszelkie spory powstałe w związku ze złożeniem zamówienia lub zawarciem Umowy Najmu, zostaną rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy Legion.


(data i czytelny podpis)
Firma Legion Paweł Rachoń


(data, pieczątka i podpis)
Najemca


Pobierz powyższą umowę w pliku PDF do druku: pdf

Pobierz Protokół przekazania pojazdu wraz z wyposażeniem pdf